Radio Mariam | Գրաբար - Radio Mariam
6221
single,single-post,postid-6221,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,

բլոգ

Գրաբար

Խորհրդակատարութիւն Ս. Պատարագի

Պատրաստութիւն

Եթէ պատարագիչը Եպիսկոպոս է, հանդիսապէս մտնելիս `դպիրները երգում են.

Շարական ԴՁ.
Դպր. – Հրաշափառ Աստուած եւ միշտ բարեխնամող, որ յառաջգիտութեամբ զփրկութիւն Հայաստանեայց սկզբնաւորեալ, ի Պարթեւական մեղապարտ ազգէն Լուսաւորիչ մեզ շնորհեցեր. վասն որոյ բարեխօսութեամբ սորա, Փրկիչ, կեցո՛ զմեզ, այժմ եւ ի քո յահաւոր գալստեանն:

Երգ զգեստաւորման
Դպր. – Խորհուրդ խորին, անհաս, անսկիզբն, որ զարդարեցեր զվերին պետութիւնդ, ի
յառագաստ անմատոյց լուսոյն, գերապանծ փառօք զդասըս հրեղինաց:
Անճառահրաշ զօրութեամբ, ստեղծեր զԱդամ` պատկեր տիրական. եւ նազելի փառօք զգեստաւորեցեր ի դրախտն Ադենի` տեղի բերկրանաց:
Չարչարանօք քո սուրբ Միածնիդ` նորոգեցան արարածք ամենայն, եւ վերստին մարդն անմահացաւ, զարդարեալ ի զգեստ անկողոպտելի:
Թագաւոր երկնաւոր, զԵկեղեցի քո անշաըրժ պահեա՛. եւ զերկրպագուս անուանըդ քում պահեա՛ ի խաղաղութեան:

Առաջի աստիճանաց
Պ Եւ վասն Սրբուհւոյ Աստուածածնին, Տէր, ընկա՛լ զաղաչանս մեր եւ կեցո՛ զմեզ:

Ս Սուրբ զԱստուածածինն եւ զամենայն սուրբս բարեխօս արասցուք առ Հայր ի յերկինս, զի կամեցեալ ողորմեսցի, եւ գթացեալ կեցուսցէ զարարածս իւր: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

Պ Ընկալ, Տէր, զաղաչանս մեր բարեխօսութեամբ Աստուծածնին անարատ ծնողի միածնի Որդւոյ քոյ, եւ աղաչանօք ամենայն սրբոց քոց (ու որոց այսօր է յիշատակ), լուր մեզ, Տէր, եւ ողորմեա, ներեա, եւ թող զմեղս մեր: Արժանաւորեա զոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Որդւոյ, եւ ընդ սուրբ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Պ Խոստովանիմ առաջի Աստուծոյ, եւ սրբուհւոյ Աստուածածնին, եւ առաջի ամենայն սրբոց, եւ առաջի ձեր հարք եւ եղբարք, զամենայն մեղս, զոր գործեալ եմ: Քանզի մեղայ խորհրդով, բանիւ եւ գործով, եւ ամենայն մեղօք, զոր գործեն մարդիկ, մեղայ, մեղայ: Աղաչեմ զձեզ` խնդրեցէք վասն իմ յԱստուծոյ զթողութիւն:

Ս Ողորմեսցի քեզ, Աստուած հզօրն, եւ թողութիւն շնորհեսցէ ամենայն յանցանաց քոց, անցելոյն եւ այժմուս, եւ յառաջիկայէն փրկեսցէ զքեզ, եւ հաստատեսցէ յամենայն գործս բարիս, եւ հանգուսցէ զքեզ ի հանդերձեալ կեանս:

Պ Ամէն. Ազատեսցէ եւ զձեզ մարդասէրն Աստուած, եւ թողցէ զամենայն յանցանս ձեր: Տացէ ժամանակ ապաշխարելոյ եւ գործելոյ զբարիս: Ուղղեսցէ եւ զառաջիկայ կեանս ձեր շնորհօք սուրբ Հոգւոյն, հզօրն եւ ողորմածն, եւ նմա փառք յաւիտեանս. Ամէն:

Ս Յիշեսջիր և զմեզ առաջի անմահ Գառինն Աստուծոյ:

Պ Յիշեալ լիջիք առաջի անմահ Գառինն Աստուծոյ:

Սաղմոս ՂԹ
Դպր. Աղաղակեցէ՛ք առ Տէր, ամենայն երկիր. ծառայեցէ՛ք Տեառն ուրախութեամբ:
Մտէ՛ք առաջի նորա ցնծութեամբ. ծաներո՛ւք զի նա է Տէր Աստուած մեր:
Նա արար զմեզ եւ ոչ մեք էաք. մեք ժողովուրդք եւ խաշն արօտի նորա:
Մտէ՛ք ընդ դրունս նորա խոստովանութեամբ. եւ օրհնութեամբ ի յարկս նորա:
Խոստովան եղերուք Տեառն. եւ օրհնեցէ՛ք զանուն նորա:
Քաղցր է Տէր, յաւիտեան է ողորմութիւն նորա. ազգէ մինչեւ յազգ է ճշմարտութիւն նորա:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:
Ս Սուրբ եկեղեցեաւս աղաչեսցուք զՏէր, զի սովաւ փրկեսցէ զմեզ ի մեղաց եւ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան իւրոյ: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Պ Ի մէջ տաճարիս եւ առաջի ասուածընկալ եւ պայծառացեալ սուրբ նշանացս եւ սուրբ տեղւոյս խոնարհեալ երկիւղիւ երկիր պագանեմք: Զսուրբ, զհրաշալի եւ զյաղթող զյարութիւնդ քո օրհնեմք եւ փառաւորեմք, եւ քեզ մատուցանեմք զօրհնութիւն եւ զփառս, ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Սաղմոս 43
Պ Մտից առաջի սեղանոյ Աստուծոյ, առ Աստուած, որ ուրախ առնէ զմանկութիւն իմ:
Ս Դատ արա ինձ Աստուած, եւ իրաւ արա ինձ ի դատաստանի իմում:
Պ Յազգէ որ ոչ սուրն, ի մարդոյ մեղաւորէ նենգաւորէ փրկեա՛ զիս:
Ս Դու Աստուած հզօրիչ իմ ես, ընդէ՞ր մոռացար զիս, ընդէ՞ր տրտում գնամ ես ի նեղել թշնամւոյ իմոյ:
Պ Առաքեա, Տէր, զլոյս քո եւ զճշմարտութիւն քո. զի առաջնորդեսցեն ինձ եւ հանցեն զիս ի լեառն սուրբ եւ ի յարկս քո:
Ս Մտից առաջի սեղանոյ Աստուծոյ, առ Աստուած, որ ուրած առնէ զմանկութիւն իմ:
Պ Խոստովան եղեց քեզ օրհնութեամբ, Աստուած, Աստուած իմ:
Ս Արդ` ընդէ՞ր տրտում ես, անձն իմ, կամ ընդէ՞ր խռովես զիս. յուսա առ Աստուած, խոստովանեա նմա, փրկիչ երեսաց իմոց Աստուած է:
Պ Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Ս Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն: Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք: Օրհնեցուք զՀայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ արժանի արար զմեզ կալ ի տեղւոջ փառաբանութեան, եւ երգել զերգս հոգեւորս: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո եւ ողորմեա:

Պ Ի յարկի սրբութեան եւ ի տեղւոջ փառաբանութեան, հրեշտակաց բնակարանիս եւ մարդկան քաւարանիս, առաջի աստուածընկալ եւ պայծառացեալ սուրբ նշանացս եւ սուրբ սեղանոյս. խոնարհեալ երկիւղիւ երկիր պագանեմք, զսուրբ զհրաշա լի եւ զյաղթող յարութիւնդ քո օրհնեմք եւ փառաւորեմք: Եւ քեզ մատուցանեմք զօրհնութիւն եւ զփառս ընդ Հօր եւ ընդ Հոգւոյդ Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Մեղեդի

Յայս յարկ նուիրանաց ուխտի Տեառն տաճարիս, ժողովեալքս աստանօր ի խորհուրդ պաշտման պաղատանաց առաջիկայ սուրբ պատարագիս:

Ննջեցելոց – Յորժամ մտցես ի սուրբ խորանն, անդ յիշեսցես զմեր ննջեցեալսն: Յորժամ առնես
զպատարագն, յիշեա՛ եւ զիս զբազմամեղս:

Զատկին – Ի գերեզմանն յարուցելոցն անմահին` այսօր գոչէր հրեշտակն երկնային. Յարեաւ
Քրիստոս, զարթեաւ Քրիստոս` ի կոյս գերեզմանէն, ի լոյս գերեզմանէն:

Առաջադրութիւն

Ս Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկալ, կեցո եւ ողորմեա:

Պ Յիշատակ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:
Յաղագս յիշատակի փրկագործ տնօրէնութեան Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի:
Աստուած Աստուած մեր, որ զերկնաւոր հացդ, զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս, զկերակուրդ ամենայն աշխարհի առաքեցեր փրկիչ եւ կեցուցիչ եւ բարերար, օրհնել եւ սրբել զմեզ: Ինքնին դու Տէր, օրհնեա եւ այժմ զառաջադրութիւնս զայս: Ընկալ զսա յերկնային քո սեղանդ: Յիշեա որպէս բարերար եւ մարդասէր զմատուցողս եւ վասն որոց մատուցանի: Եւ զմեզ անդատապարտ պահեա ի քահանայագործութիւն աստուածային խորհրդոց քոց: Զի սուրբ եւ փառաւոր է ամենապատիւ մեծվայելչութիւն փառացդ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյդ սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.Ամէն:

Խնկարկութիւն
Դպր. Բարեխօսութեամբ Մօր քոյ եւ Կուսի, ընկա՛լ զաղաչանս քոց պաշտօնէից: Որ գերագոյն քան զերկինս պայծառացուցեր սուրբ զԵկեղեցի արեամբ քով, Քրիստոս:Եւ ըստ երկնայնոցն կարգեցեր ի սմա զդասս առաքելոց եւ մարգարէից, սուրբ վարդապետաց:
Այսօր ժողովեալ դասք քահանայից, սարկաւագաց, դպրաց եւ կղերիկոսաց, խունկ մատուցանեմք առաջի քո, Տէր, յօրինակ ըստ հնումն Զաքարիայ:
Ընկա՛լ առ ի մէնջ զխնկանուէր մաղթանս, որպէս զպատարագն Աբելի, զՆոյի եւ զԱբրահամու:
Բարեխօսութեամբ վերին քո զօրաց, միշտ անշարժ պահեա՛ զԱթոռ Հայկազնեայց:

ԵՐԱԽԱՅԻՑ ՊԱՏԱՐԱԳ

ԺԱՄԱՄՈՒՏ

Ս Օրհնեա՛, Տէր:

Պ Օրհնեալ թագաւորութիւնն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ. այժմ եւ միշտ, եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Կատարում է օրվա ժամամուտը.

ԺԱՄԱՄՈՒՏՔ
Կիւրակէի
Դպր. Միածին Որդի եւ Բանդ Աստուած եւ անմահ էութիւն, որ յանձն առեր մարմնանալ ի
սրբուհւոյ Աստուածածնէն եւ ի միշտ Կուսէն: Անփոփոխելիդ մարդ եղեալ` խաչեցար, Քրիստոս Աստուած, մահուամբդ զմահ կոխեցեր: Մինդ ի Սրբոյ Երրորդութենէն, փառաւորակից ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյն, կեցո՛ զմեզ:

Զատկին
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց, մահուամբ զմահ կոխեաց եւ յարութեամբն իւրով մեզ զկեանս պարգեւեաց. նմա փառք յաւիտեանս. Ամէն:

Ծննդեան եւ Աստուածածնի
Աստուածածին անհարսնացեալ, զԲանն անսկիզբն յղացար եւ զԱստուածն անիմանալին ծնար, զանպարագրելին ի գիրկս քո բարձեր. նմա անդադար բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:

Ս Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեցուք, ընկալ, կեցո եւ ողորմեա: Օրհնեա, Տէր:

ԱՂՕԹՔ

Պ Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Ռրդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Պ Խաղաղութիւն ամենեցուն:
Դպր. Եւ ընդ հոգւոյդ քում:
Ս Աստուծոյ երկրպագեսցուք:
Դպր. Առաջի քո, Տէր:

Պ Տէր Աստուած մեր, որոյ կարողութիւնդ անքնին է, եւ փառքդ անհասանելի, որոյ ողորմութիւնդ անչափ է, եւ գթութիւնդ անբաւ: Դու ըստ առատ մարդասիրութեան քում, նայեա ի ժողովուրդս քո եւ ի տաճարս յայս սուրբ: Եւ արա ընդ մեզ եւ ընդ աղօթակիցս մեր առատապէս զողորմութիւն քո եւ զգթութիւն: Զի քեզ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ, եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:
Պ Որ հասարակաց զայս, եւ միաձայն մեզ ամենեցուն ուսուցեր աղօթել, եւ զերկուց եւ զերից միաձայնելոց յանուն քո զխնդրուածս պարգեւել խոստացար: Դու եւ այժմ զծառայից քոց խնդրուածս` առ ի յօգուտն կատարեա, շնորհելով յայսմ յաւիտենիս զգիտութիւն քումդ ճշմարտութեան, եւ ի հանդերձեալն զկեանսն յաւիտենականս պարգեւելով: Զի բարերար եւ մարդասէր ես Աստուած. եւ քեզ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ, եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:
Տէր Աստուած մեր, որ կարգեցեր յերկինս զդասս եւ զինուորութիւնս հրեշտակաց եւ հրեշտակապետաց ի սպասաւորութիւն փառաց քոց: Արա այժմ ընդ մուտս մեր մտանել եւ սրբոց հրեշտակաց, եւ լինել պաշտօնակից մեզ եւ փառաբանակից քումդ բարերարութեան:

ՃԱՇՈՒ ՇԱՐԱԿԱՆՔ

Յարութեան ԳՁ.

Դպր. . Տէր թագաւորեաց, վայելչութիւն ըզգեցաւ:
Զթագաւորըն Քրիստոս` օրհնութեամբ երգով
բարեբանեցէք, ամենայն երկիր:
Արարողին երկնի եւ երկրի` մատուսցուք երգով
գոհաբանութիւն, ամենայն երկիր:
Փառք Հօր…: Այժմ եւ միշտ…: Երրորդութեան եւ մի Աստուածութեանª մատուսցուք պատիւ, երկրպագութիւն, յաւիտեանս. Ամէն:

Զատկին ԲԿ.

Դպր. Գովեա՛, Երուսաղէմ, զՏէր:
Յարեաւ Քրիստոս ի մեռելոց. Ալէլուիա:
Եկա՛յք, ժողովուրդք, երգեցէք Տեառն. Ալէլուիա:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ: Այժմ
եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:
Յարուցելոյն ի մեռելոց. Ալէլուիա:
Որ զաշխարհս լուսաւորեաց. Ալէլուիա:

Ծննդեան եւ Աստուածածնի ԳՁ.

Դպր. Մեծացուսցէ անձն իմ զՏէր, եւ ցնծասցէ հոգի իմ Աստուծով Փրկչաւ իմով:
Սուրբ զԱստուածածինն օրհնութեամբ մեծացուցանեմք:
Աւետաւոր հրեշտակն աւետարանէր ըզծընեալ Փըրկիչն ի սրբոյ Կուսէն:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:
Ասէ. Ուրա՛խ լեր, բերկրեալդ, քանզի Տէր տերանց է ընդ քեզ:

ԵՐԵՔՍՐԲՅԱՆ

Պ Զի քո է կարողութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. Ամէն:

Ս Պռօսքումէ:
Դպր. Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ հզօր, Սուրբ եւ անմահ, որ յարեար ի մեռելոց, ողորմեաց մեզ:
Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ հզօր, Սուրբ եւ անմահ, որ յարեար ի մեռելոց, ողորմեաց մեզ:
Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ հզօր, Սուրբ եւ անմահ, որ յարեար ի մեռելոց, ողորմեաց մեզ:

Խաչի, Եկեղեցւոյ, Սրբոց տօնից, Պահոց
որ խաչեցար վասն մեր
Զատկի Յարութեան, Յինանց, լիւրակամտից եւ Կիրակէից
որ յարեար ի մեռելոց
Ծննդեան Տեառն եւ Յայտնութեան
որ ծնար եւ յայտնեցար
Տեառնընդառաջին Ծաղկազարդին
ու Աւաք ԲՇ, ԳՇ, ԴՇ, ԵՇ
որ եկիր եւ գալոցդ ես
Տնօրենութեան Աւետման
որ մարմնացար վասն մեր
Համբարձման
որ համբարձար փառոք առ Հայր
Հոգեգալստեան
որ եկիր եւ հանգեար յառաքեալսն
Վրդավառին
որ յայտնեցար ի Թաբոր լերինն
Վերափոխման
որ եկիր ի փոխումն Մօր քոյ եւ կուսի:

Քարոզ համաշխարհական

Ս Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Դպր. Տէր, ողորմեա՛:
Ս Վասն խաղաղութեան ամենայն աշխարհի եւ հաստատութեան սրբոյ Եկեղեցւոյ` զՏէր աղաչեսցուք:
Դպր. Տէր, ողորմեա՛:
Ս Վասն ամենայն սուրբ եւ ուղղափառ եպիսկոպոսաց` զՏէր աղաչեսցուք:
Դպր. Տէր, ողորմեա՛:
Ս Վասն Սրբազան Պապին մերոյ Տեառն (***) կենաց եւ փրկութեան հոգւոյ նորին` զՏէր աղաչեսցուք:
Դպր. . Տէր, ողորմեա՛:
Ս Վասն Հայրապետին մերոյ Տեառն (***) կենաց եւ փրկութեան հոգւոյ նորին` զՏէր աղաչեսցուք:
Դպր. Տէր, ողորմեա՛:
Ս Վասն Առաջնորդին մերոյ Տեառն (***) կենաց եւ փրկութեան հոգւոյ նորին` զՏէր աղաչեսցուք:
Դպր. Տէր, ողորմեա՛:
Ս Վասն վարդապետաց, քահանայից, սարկաւագաց, դպրաց եւ ամենայն ուխտի մանկանց Եկողոցւոյ`զՏէր աղաչեսցուք:
Դպր. Տէր, ողորմեա՛:
Ս Վասն հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին, զՏէր աղաչեսցուք:
Դպր. Յիշեա՛, Տէր եւ ողորմեա՛: Տէր, ողորմեա՛: Քեզ Տեառնդ յանձն եղիցուք: Տէր, ողորմեա՛.
Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛:

Պ Աստուած սուրբ, որ ի սուրբս հանգուցեալ ես, եւ երեքսրբեան ձայնիւ սերոբէք գովեն զքեզ եւ քերոբէք փառաբանեն, եւ ամենայն երկնային զօրութիւնքն քեզ երկիր պագանեն: Որ ի չգոյէ է գոյ ածեր զամենայն արարածս: Որ արարեր զմարդն ըստ պատկերի քում եւ նմանութեան, եւ ամենայն շնորհիւ քով զնա զարդարեցեր, եւ ուսուցեր խնդրել զիմաստութիւն եւ զգօնութիւն. եւ ոչ անտես արարեր զմեղուցեալն, այլ եդիր ի վերայ նորա զապաշխարութիւն փրկութեան: Որ արժանի արարեր զմեզ զնուաստացեալ ու զանարժան ծառայքս քո ի ժամոյս յայսմիկ կալ առաջի փառաց սրբութեան սեղանոյ քոյ, եւ զօրինաւոր երկրպագութիւն եւ զփառաբանութիւն մատուցանել քեզ: Դու Տէր, ընկալ ի բերանոյ մեղաւորացս զերեքսրբեան օրհնութիւնս, եւ պահեա զմեզ քոյին քաղցրութեամբդ: Թող մեզ զամենայն յանցանս մեր զկամայ եւ զակամայ: Սրբեա զհոգի, զմիտս եւ զմարմինս մեր. եւ շնորհեա ի սրբութեան պաշտել զքեզ զամենայն աւուրս կենաց մերոց. բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին, եւ ամենայն սրբոց քոց, որք յաիտենից քեզ բարեհաճոյացան: Զի սուրբ ես Տէր Աստուած, մեր, եւ քեզ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:
Տէր Աստուած մեր, զբազկատարած զաղաչանս ծառայից քոց վերընկալցիս, եւ ողորմեցիս ըստ մեծի ողորմութեան քում: Զգթութիւն քո առաքեա ի վերայ մեր եւ ամենայն ժողովրդեանս, որք ակն ունին առ ի քէն առատ ողորմութեանդ:

Պ Զի ողորմած եւ մարդասէր ես Աստուած գոլով, եւ քեզ վայելէ փառք, իչխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միչտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾ ԵՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Կարդան նախ զՃաշու Գիրսն եւ ապա` Դպիրքն երգեն Ալէլուիա, ըստ պատշաճի աւուրն:

Ս Ալէլուիա. Օրթի:
Պ Խաղաղութիւն U ամենեցուն:
Դպր. Եւ ընդ հոգւոյդ քում:
Ս Երկիւղածութեամբ լուարուք:
Պ Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ…
(Անունը օրուան Աւետարանիչին. Տես Ընթերցուածներու կարգին:)
Դպր. Փառք քեզ, Տէր Աստուած մեր:
Ս Պռոսխումէ:
Դպր. Ասէ Աստուած:
Պ Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս…
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Դպր. Փառք քեզ, Տէր Աստուած մեր:

ՀԱՆԳԱՆԱԿ ՀԱՎԱՏՈՅ

Հաւատամք ի մի աստուած Հայր ամենակալ յարարիչն երկնի եւ երկրի` երեւելեաց եւ աներեւութից: Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս յՈրդին Աստուծոյ ծնեալ յԱստուծոյ Հօրէ` միածին, այսինքն` յէութենէ Հօր: Աստուած յԱստուծոյ, լոյս ի լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ յԱստուծոյ ճշմարտէ, ծնունդ եւ ոչ արարած: Նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս և ի վերայ երկրի երեւելիք և աներեւոյթք: Որ յաղագս մեր մարդկան և վասն մերոյ փրկութեան իջեալ ի յերկնից մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ Կուսէն Հոգւով Սրբով: Որով էառ մարմին, հոգի և միտք և զամենայն որ ինչ է ի մարդ ճշմարտապէս և ոչ կարծեօք: Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուր յարուցեալ, ելեալ ի յերկինս նովին մարմնով նստաւ ընդ աջմէ Հօր: Գալոց է նովին մարմնովն և փառօք Հօր ի դատել զկենդանիս և զմեռեալս: Որոյ թագաւորութեան` ոչ գոյ վախճան: Հաւատամք և ի Սուրբ Հոգին յանեղն և ի կատարեալն: Որ խօսեցաւ յՕրէնս և ի Մարգարէս և յԱւետարանս: Որ էջն ի Յորդանան քարոզեաց յառաքեալսն և բնակեցաւ ի սուրբսն: Հաւատամք և ի մի միայն յընդհանրական և յառաքելական Եկեղեցի: Ի մի մկըրտութիւն յապաշխարութիւն ի քաւութիւն և ի թողութիւն մեղաց: Ի յարութիւն մեռելոց: Ի դատաստանսն յաւիտենից հոգւոց և մարմնոց: Յարքայութիւնն երկնից և ի կեանսն յաւիտենականս:

Պ Իսկ մեք փառաւորեսցուք որ յառաջ քան զյաւիտեանս, երկիր պագանելով սրբոյ Երրորդութեան եւ մի աստուածութեան, Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Քարոզ աղաչական

Ս Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Դպր. Տէր, ողորմեա՛:
Ս Եւ եւս հաւատով աղաչեսցուք եւ խնդրեսցուք ի Տեառնէ Աստուծոյ եւ ի փրկչէն մերմէ Յիսուսէ Քրիստոսէ` ի ժամուս պաշտաման եւ աղօթից, զի արժանի ընդունելութեան արասցէ, լուիցէ ձայնի աղաչանաց մերոց, ընկալցի զխնդրուածս սրտից մերոց, թողցէ զյանցանս մեր, ողորմեսցի ի վերայ մեր:
Դպր. Կեցո՛, Տէր: Շնորհեա՛, Տէր (3անգամ): Տէր, ողորմեա՛: Քեզ Տեառնդ յանձն եղիցուք: Տէր,
ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛:

Պ Տէր մեր եւ փրկիչ Յիսուս Քրիստոս, որ մեծդ ես ողորմութեամբ եւ առատ պարգեւօք բարեբարութեան քոյ: Որ դու քոյին կամաւ ի ժամուս յայսմիկ համբերեցեր չարչարանաց, խաչի եւ մահու` յաղագս մեղաց մերոց. եւ պարգեւեցեր առատապէս զպարգեւս Հոգւոյդ Սրբոյ երանելի առաքելոցն: Հաղորդս արա եւ զմեզ, Տէր, աղաչեմք զքեզ` աստուածային պարգեւացդ, թողութեան մեղաց, եւ ընդունելութեան Հոգւոյդ Սրբոյ:
ԱՂՕԹՔ

Ս Օրհնեա, Տէր:
Պ Որպէս զի արժանաւորք զոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ, այժմ եւ միշտ, եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:
Պ Խաղաղութիւն ամենեցուն:
Դպր. Եւ ընդ հոգւոյդ քում:
Ս Աստուծոյ երկրպագեսցուք:
Դպր. Առաջին քո, Տէր:
Պ Խաղաղութեամբ քով Քրիստոս փրկիչ մեր, որ ի վեր է քան զամենայն միտս եւ զբանս, ամրացո զմեզ, եւ աներկիւղ պահեա յամենայն չարէ: Հաւասարեա զմեզ ընդ ճշմարիտ երկրպագուս քո, որք հոգւով եւ ճշմարտութեամբ քեզ երկիր պագանեն: Վասնզի ամենասուրբ Երրորդութեանդ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ, եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:
Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:
Ս Ամէն: Օրհնեա, Տէր:
Պ Տէր Աստուած օրհնեսցէ զամենեսեանդ:
Դպր. Ամէն:

Ս Մի՛ ոք յերախայից, մի՛ ոք ի թերահաւատից եւ մի՛ ոք յապաշխարողաց եւ յանմաքրից մերձեսցի յաստուածային խորհուրդս:

ՎԵՐՋ ԵՐԱԽԱՅԻՑ ՊԱՏԱՐԱԳԻ
ԵՒ ՃԱՇՈՒ ՊԱՇՏԱՄԱՆ

ՀԱԻԱՏԱՑԵԼՈՑ ՊԱՏԱՐԱԳ

ԸՆԾԱՅԱԲԵՐՈՒՄ
Դպր. Մարմին տէրունական եւ արիւն փրկչական կայ առաջի. երկնային զօրութիւնքն
յաներեւոյթս երգեն եւ ասեն անհանգիստ բարբառով. սուրբ, սուրբ, սուրբ, Տէր զօրութեանց:

Պ Ոչ ոք արժանի է յըմբռնելոցս մարմնաւոր ախտիւք եւ ցանկութեամբ մտչել ի սեղան քո, կամ սպասաւորել արքունական փառաց քոց. քանզի պաշտել զքեզ` մեծ եւ ահաւոր երկնաւոր զօրութեանցդ իսկ է: Սակայն վասն անչափ բարերարութեան քոյ` անպարագրելի Բանդ Հօր եղեր, եւ քահանայապետ մեր երեւեցար: Եւ իբր Տէր ամենեցում այսմ սպասաւորութեան եւ անարիւն զենման զքահանայութիւն ավանդեցեր մեզ: Վասնզի դու ես Տէր Աստուած մեր, որ տիրես երկնաւորաց: Որ ի վերայ քերովբէական աթոռոյ բազմիս` սերովբէից Տէր, եւ թագաւոր Իսրայելի: Որ միայն սուրբ ես, եւ ի սուրբս հանգուցեալ: Աղաչեմ զքեզ միայն բարերար և հեշտալուր, նայեա յիս ի մեղուցեալ եւ յանպիտան ծառայս քո, եւ սրբեա զհոգի եւ զմիտս իմ յամենայն պղծութենէ չարին: Եւ բաւականցո զիս զօրութեամբ Սուրբ Հոգւյդ, որ զգեցեալ եմ զքահանայականս շնորհ, կալ առաջի սրբոյ սեղանոյս, եւ քահանայագործել զքո անարատ մարմինդ և զպատուական արիւնդ:
Քեզ խոնարհեցուցեալ զպարանոցս իմ մաղթեմ, մի՛ դարձուցաներ զերեսս քո յինէն, եւ մի՛ մերժեր զիս ի ծառայից քոց:
Այլ արժանի արա մատուցանել քեզ զընծայս զայս յինէն ի մեղուցեալ եւ յանարժան ծառայէս քումմէ: Վասն զի դու ես որ մատուցանես եւ մատուցանես եւ մատչիս եւ ընդունիս եւ տաս, Քրիստոս Աստուած մեր: Եւ քեզ փառս մատուցանեմք` հանդերձ անսկիզբն Հարբդ, եւ ամենասուրբ եւ բարերար Հոգւովդ, այժմ եւ միշտ, եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

ԿԱՆՈՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳԻ

Վերաբերում
Ծանօթ – Եւ ի սարկաըագացն վերաբերցի սրբազան հացն եւ օրհնութեան բաժակն ի սուրբ սեղանն: Թէ հանդիսաւոր օր լինի եւ զԽորհուրդն վերաբերել կամիցիս, այս է արարողութիւնն…:

Ս Սաղմոս ասացէք Տեառն Աստուծոյ մերոյ, դպիրք, ձայնիւ քաղցրութեամբ, զերգս հոգեւորս:

Սրբասացութիւնք
Կիրակէի եւ Եկեղեցւոյ

Հրեշտակային կարգաւորութեամբ լցէր, Աստուած, զքո սուրբ զԵկեղեցի: Հազարք հազարաց հրեշտակապետք կան առաջի քո, եւ բիւրք բիւրուց հրեշտակք պաշտեն զքեզ, Տէր: Եւ ի մարդկանէ հաճեցար ընդունել զօրհնութիւնս ձայնիւ խորհրդականաւ. սուրբ, սուրբ, սուրբ, Տէր զօրութեանց:

Ծննդեան եւ Աստուածածնի

Բազմութիւնք հրեշտակաց եւ զօրաց երկնաւորաց իջեալ ի յերկնից ընդ միածին Թագաւորին: Որք երգէին եւ ասէին. Սա է Որդին Աստուծոյ: Ամենեքեան ասասցուք. Ուրախ լերուք, երկինք, եւ ցնծասցեն հիմունք աշխարհի. զի Աստուածն յաւիտենական ի յերկրի երեւեցաւ եւ ընդ մարդկան շրջեցաւ, զի կեցուսցէ զանձինս մեր:

Զատկին եւ Յինանց

Ո՞վ է որպէս Տէր Աստուած մեր. խաչեցաւ վասն մեր, թաղեցաւ եւ յարեաւ, հաւատարիմ եղեւ աշխարհի եւ համբարձաւ փառօք: Եկա՛յք, ժողովուրդք, զօրհնութիւնս ընդ հրեշտակս երգեսցուք նմա ասելով. սուրբ, սուրբ, սուրբ, Տէր Աստուած մեր:

ՔԱՐՈԶ ՅՈՐԴՈՐԱԿԱՆ

Ս Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Դպր. Տէր, եւ ողորմեա՛:
Ս Եւ եւս հաւատով եւ սրբութեամբ կացցուք յաղօթս առաջի սրբոյ սեղանոյս Աստուծոյ, ահիւ: Մի՛ խղճիւ եւ գայթակղութեամբ, մի՛ նենգութեամբ, խորամանկութեամբ, մի՛ պատրանօք եւ խաբէութեամբ, մի՛ երկմտութեամբ եւ մի՛ թերահաւատութեամբ. այլ ուղիղ վարուք, պարզ մտօք, միամիտ սրտիւ, կատարեալ հաւատով, լցեալ սիրով, լի եւ առաւելեալ ամենայն գործովք բարութեան…:
Դպր. Կեցո՛, Տէր, եւ ողորմեա՛:

Պ Լուացայց սրբութեամբ զձեռս իմ, եւ շուրջ եղէց զսեղանով քով:
Տէր Աստուած զօրութեանց, եւ արարիչ ամենայն լինելութեանց, որ յանէութենէ զբնաւս ի ցուցակութիւն ածեալ գոյացուցեր: Որ եւ զմեր զհողեղէն բնութիւնս պատուեալ մարդասիրապէս` այսպիսի ահաւոր եւ անպատում խորհրդոյ կարգեցեր սպասաւորս: Դու Տէր, որում պատարագեմք զպատարագիսս, ընկալ առ ի մէնջ զառաջադրութիւնս զայս, և աւարտեա, զսա ի խորհրդականութիւն մարմնոյ եւ արեան Միածնի քոյ: Դեղ թողութեան մեղաց պարգեւեա ճաշակողացս զայս եւ զբաժակս:

ՈՂՋՈՅՆ
Ս Օրհնեա՛, Տէր:
Պ Շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսեւսի Քրիստոսի, ընդ որում քեզ Հօր` Միանգամայն եւ Հոգւոյդ Սրբոյ վայելէ փառք իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ, եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:
Պ Խաղաղութիւն ամենեցուն:
Դպր. Եւ ընդ հոգւոյդ քում:
Ս Աստուծոյ երկրպագեսցուք:
Դպր. Առաջին քո, Տէր:
Ս Ողջոյն տուք մինեանց ի համբոյր սրբութեան եւ որք ոչ էք կարող հաղորդել աստուածային խորհրդոյս եւ դրունս էք` աղօթեցէք:

Դպր. Քրիտոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ, որ էնն Աստուած աստ բազմեցաւ: Խաղաղութեան ձայն հնչեցաւ, սուրբ ողջունիս հրաման տուաւ: Եկեղեցիս մի անձն եղաւ: Համբոյրս յօդ լրման տուաւ: Թշնամութիւնն հեռացաւ, սէրն ընդ հանուրս սփռեցաւ: Արդ պաշտօնեայք, բարձեալ զձայն, տուք օրհնութիւն ի մի բերան` միասնական Աստուածութեան, որում սրովբէքն են սրբաբան.

ԿԱՆՈՆ ՊԱՏԱՐԱԳԻ
Նախերգանք

Ս Ահիւ կացցուք, երկիւղիւ կացցուք, բարւոք կացցուք, եւ նայեցարուք զգուշութեամբ:
Դպր. Առ քեզ, Աստուած:
Ս Պատարագ Քրիստոս մատչի Գառն Աստծոյ:
Դպր. Ողորմութիւն եւ խաղաղութիւն եւ պատարագ օրհնութեան:
Պ Շնորհք, սէր եւ աստուածային սրբարար զօրութիւնն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ եղիցի ընդ ձեզ` ընդ ամենեսեան:
Ս Զդրունս, զդրունս, ամենայն իմաստութեամբ եւ զգուշութեամբ: Ի վեր ընծայեցուցէք զմիտս ձեր աստուածային երկիւղիւ:
Դպր. Ունիմք առ քեզ, Տէր ամենակալ:
Ս Եւ գոհացարո՛ւք զՏեառնէ բոլորով սրտիւ:
Դպր. Արժան եւ իրաւ:
Ս Օրհնեա՛, Տէր:

Պ Արժան է ստուգապէս եւ իրաւ ամենայորդոր փութով միշտ երկիր պագանելով փառաւորել զքեզ, Հայր ամենակալ: Որ քոյին անզննելի եւ արարչակից Բանիւդ զանիծիցն բարձր զկրճիմն: Որ ժողովուրդ ինքեան առեալ զեկեղեցի սեպհականեաց զհաւատացեալս ի քեզ: Եւ զննելի բնութեամբ ըստ ի Կուսէն տնտեսութեան հաճեցաւ բնակել ի մեզ: Եւ նորագործ աստուածապէս ճարտարապետեալ զերկիրս երկին արար: Վասն զի որում ոչն հանդուրժէին առաջի կալ զուարթնոցն ջոկք` զարհուրեալք ի փայլակնացայտ եւ յանմատոյց լուսոյ աստուածութեանդ, եղեալ այդպիսիդ մարդ յաղագս մերոյ փրկութեան, շնորհեաց մեզ ընդ երկնայինսն պարել զհոգեղէն պարս:

ՍՈՒՐԲ, ՍՈՒՐԲ

Պ Եւ ընդ սերովբէսն, եւ ընդ քերովբէսն միաձայն սրբասացութեամբ յօրինել նուագս, եւ համարձակապէս գոչելով աղաղակել ընդ նոսին եւ ասել:

Դպր. Սուրբ, սուրբ, սուրբ, Տէր զօրութեանց, լի են երկինք եւ երկիր փառօք քո, օրհնութիւն ի բարձունս: Օրհնեալ որ եկիր, եւ գալոց ես անուամբ Տեառն. ովսաննա ի բարձունս:

Պ Սուրբ, սուրբ, սուրբ ես ճշմարտապէս եւ ամենասուրբ, եւ ով ոք պանծասցի բովանդակել բանիւ զքո ի մեզ զանբաւ բարեգորովութեանդ զեղմունս: Որ եւ արդէն իսկ ի նախնումն զանկեալն ընդ մեղօք զանազան եղանակօք խնամեալ սփոփեցեր` մարգարէիւք, օրինացն տուչութեամբ, քահանայութեամբ եւ ստուերակերպ երնջոցն մատուցմամբ: Իսկ ի վախճան աւուրցս այսոցիկ զբովանդակ իսկ զպարտեաց մերոց խզեալ զդատակնիք, ետուր մեզ զՈրդիդ քո Միածին, պարտապան եւ պարտս, զենումն եւ օծեալ, Գառն եւ երկնաւոր հաց, քահանայապետ եւ պատարագ: Վասն զի ինքնդ է բաշխող. եւ նոյն ինքնդ բաշխի ի միջի մերում միշտ անծախապէս: Վասն զի եղեալ հաւաստեաւ եւ առանց ցնորից մարդ, եւ անշփոթ միութեամբ մարմնացեալ յԱստուածածին եւ ի սուրբ Կուսէն Մարիամայ, ճանապարհորդեաց ընդ ամենայն կիրս մարդկային կենցաղոյս առանց մեղաց, եւ յաշխարհակեցոյց եւ յառիթն փրկութեան մերոյ եկեալ կամաւ ի խաչն:

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆ ԽՈՐՀՐԴՈՅ

Պ Առեալ զհացն ի սուրբ, յաստուածային, յանմահ, յանարատ եւ յարարչագործ ձեռս իւր,
օրհնեաց, գոհացաւ, եբեկ, ետ իւրոց ընտրեալ, սուրբ եւ բազմեալ աշակերտացն` ասելով.
Ս Օրհնեա՛, Տէր:

Առէք, կերէք. ԱՅՍ Է ՄԱՐՄԻՆ ԻՄ
ՈՐ ՎԱՍՆ ՁԵՐ ԵՒ ԲԱԶՄԱՑ
ԲԱՇԽԻ Ի ՔԱՒՈՒԹԻՒՆ
ԵՒ Ի ԹՈՂՈՒԹԻՒՆ ՄԵՂԱՑ:

Դպր. Ամէն:
Պ Նոյնպէս եւ զբաժակն առեալ` օրհնեաց, գոհացաւ, էարբ, ետ իւրոց ընտրեալ, սուրբ, եւ բազմեալ աշակերտացն` ասելով`
Ս Օրհնեա՛, Տէր:

Արբէք ի սմանէ ամենեքեան.
ԱՅՍ Է ԱՐԻՒՆ ԻՄ, ՆՈՐՈՅ ՈՒԽՏԻ,
ՈՐ ՅԱՂԱԳՍ ՁԵՐ ԵՒ
ԲԱԶՄԱՑ ՀԵՂԱՆԻ
Ի ՔԱՒՈՒԹԻՒՆ ԵՒ
Ի ԹՈՂՈՒԹԻՒՆ ՄԵՂԱՑ:

Յիշատակ և նուիրում

Դպր. Ամէն: Հայր երկնաւոր, որ զՈրդիդ քո ետուր ի մահ վասն մեր, պարտապան պարտեաց
մերոց. հեղմամբ արեան նորա աղաչեմք զՔեզ՝ողորմեա՛ քո բանաւոր հօտիս:

Պ Եւ զսույն միշտ իւր յիշատակ առնել պատուիրան աւանդեաց մեզ բարերար Որդիդ քո միածին: Եւ իջեալ ի ստորին վայրս մահու մարմնովն, զոր ի մերմէս ընկալաւ յազգակցութենէ, և զնիգս դժոխոցն աղարտեալ հզօրեղապէս, զքեզ միայն ծանոյց մեզ ճշմարիտ Աստուած, զԱստուածդ կենդանեաց եւ մեռելոց:
Եւ արդ՝ մեք, Տեր, ըստ այսմ հրամանատարութեան յառաջ բերեալ զայս խորհուրդ փրկական մարմնոյ եւ արեան Միածնի քո, յիշեմք զդորա որ վասն մեր զփրկագործ չարչարանսն, զկենդանատու խաչելութիւնն, զերեքօրեայ զթաղումն, զերանելի յարութիւնն, զաստուածապէս համբարձումն, զնստելն ընդ աջմէ քո, Հայր, զահաւոր եւ զփառաւորեալ զմիւսանգամ գալուստն խոստովանիմք եւ օրհնեմք:
Ս Օրհնեա՛, Տէր:

Պ Եւ զքոյս ի քոյոցս քեզ մատուցանեմք, ըստ ամենայնի եւ յաղագս ամենեցուն:

Դպր. Յամենայնի օրհնեալ ես Տէր, օրհնեմք զքեզ, գովեմք զքեզ, գոհանամք զքէն, աղաչեմք զքեզ, Տէր Աստուած մեր:

Պ Զքեզ արդարեւ, Տէր Աստուած մեր, գովեմք, եւ զքէն գոհանամք համապազ: Որ զանց արարեր զմերով անարժանութեամբս, այսպիսի ահաւոր եւ անպատում խորհրդոյ կարգեցեր սպասաւոր: Ոչ յաղագս մերոյ ինչ բարեգործութեան, յորոց յոյժ թափուր եմք, եւ միշտ ունայն գտանիմք հանապազ: Այլ ի քո բազմազեղ ներողութիւնդ ցանկ ապաւինեալ՝ համարձակիմք մերձենալ ի սպասաւորութիւն մարմնոյ եւ արեան Միածնի քոյ Տեառնդ մերոյ եւ Փրկիչդ Յիսուսի Քրիստոսի, որումն վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն

Կոչումն Հոգւոյն Սրբոյ

Ս Օրհնեա՛, Տէր:
Պ Խաղաղութիւն ամենեցուն:
Դպր. Եւ ընդ հոգւոյդ քում:
Ս Աստուծոյ երկրպագեսցուք:
Դպր. Առաջի քո, Տէր:
Որդի Աստուծոյ, որ պատարագեալ Հօր ի հաշտութիւն, հաց կենաց բաշխիս ի մեզ. հեղմամբ արեան քոյ սուրբ, աղաչեմք զՔեզ, ողորմեա՛ արեամբ քով փրկեալ հօտի:

Պ Երկիր պագանեմք եւ խնդրեմք ի քէն, բարերար Աստուած, առաքեա ի մեզ եւ յառաջի յընծայս յայս զմշտնջենաւորակից քո, եւ զէակից Սուրբ Հոգիդ:
Որով զհացս օրհնեալ մարմին ճշմարտապես արասցես Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի:
Եւ զբաժակս օրհնեալ արիւն ստուգապէս արասցես Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի:
Որով զհացս եւ զգինիս օրհնեալ մարմին եւ արիւն ճշմարտապէս արասցես Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, փոխարկելով Հոգւովդ քով Սրբով:

Ս Օրհնեա՛, Տէր:
Պ Որպէս զի եղիցի սա ամենեցուն մեզ մերձեցելոցս` յանդատապարտութիւն, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց:

Դպր. Ամէն: Հոգի Աստուծոյ, որ զփառակցի քո զխորհուրդ իջեալ ի յերկնից կատարես ի ձեռս
մեր. հեղմամբ արեան սորա, աղաչեմք զՔեզ, հանգո՛ զհոգիս մեր ննջեցելոց:

Պ Սովաւ շնորհեա զսէր, զհաստատութիւն, եւ զըղձալի զխաղաղութիւն ամենայն աշխարհի. սրբոյ եկեղեցւոյ եւ ամենայն ուղղափառ եպիսկոպոսաց, քահանայից, սարկաւագաց, թագաւորաց աշխարհի, իշխանաց, ժողովրդոց, ճանապարհորդելոց, նաւելոց, կապելոց, վտանգելոց, աշխատելոց, եւ որք ի պատերազմունս բարբարոսաց:
Սովաւ եւ օդոց շնորհեա զբարեխառնութիւն, եւ անդոց զպտղաբերութիւն, եւ ախտացելոց ի պէսպէս ցաւս փութապէս զառողջութիւն:
Սովաւ հանգո զամենեսեան յառագոյն ի Քրիստոս զննջեցեալսն` զնախահարս, զհայրապետս, զմարգարէս, զառաքեալս, զվկայեալս, զեպիսկոպոսունս, զերիցունս, զսարկաւագունս, եւ զբաւ ուխտ եկեղեցւոյ քում սրբոյ եւ զամենեսեան որք յաշխարհական կարգէ զարս եւ զկանայս հաւատոյ վախճանեալս:

Յիշատակ Աստուածածնի եւ Սուրբերի

Ս Օրհնեա՛, Տէր:
Պ Ընդ որս եւ մեզ այց արասցես, բարերար Աստուած, աղաչեմք:
Դպր. Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա:

Պ Աստուածածնին սրբոյ Կուսին Մարիամու եւ Յովհաննու Մկրտչին, Ստեփանոսի նախավկային եւ ամենայն սրբոց եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս, աղաչեմք:
Դպր. Յիշեա՛, Տէր, եւ ողորմեա՛:

Ս Առաքելոց սրբոց, մարգարէից, վարդապետաց, մարտիրոսաց եւ ամենայն հայրապետաց սրբոց, առաքելագործ եպիսկոպոսաց, երիցանց, ուղղափառ սարկաւագաց եւ ամենայն սրբոց, եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս, աղաչեմք:
Դպր. Յիշեա՛, Տէր, եւ ողորմեա՛:
Ս Օրհնեալ, գովեալ եւ փառաւորեալ, հրաշալի եւ աստուածազարդ (Աստուածայայտնութեան, կամ Յարութեան, կամ Պայծառակերպութեան, կամ Սուրբ Խաչին, կամ Ծննդեան ) Քրիստոսի երկիր պագանեմք:
Դպր. Փառք (Աստուածայայտնութեան, կամ Յարութեան, կամ Պայծառակերպութեան, կամ
Սուրբ Խաչին, կամ Ծննդեան Յարութեան) քոյ, Տէր:
Ս Առաջնորդացն մերոց եւ առաջին Լուսաւորչացն սրբոց, Թադէոսի եւ Բարթուղիմէոսի առաքելոցն եւ Գրիգորի Լուսաւորչին, Արիստակիսի, Վրթանիսի, Յուսկանն, Գրիգորիսի, Ներսիսի, Սահակայ, Դանիելի եւ Խադայ, Մեսրոպայ Վարդապետին եւ Գրիգորի Նարեկացւոյն եւ Ներսիսի Կլայեցւոյն եւ Ներսիսի Լամբրոնացւոյն, եւ ամենայն սրբոց հովուաց եւ հովուապետացն Հայաստանեայց, եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս, աղաչեմք:
Դպր. Յիշեա՛, Տէր, եւ ողորմեա՛:
Ս Միանձնացելոց սրբոց, առաքինասէր եւ աստուածուսոյց կրօնաւորացն` Պօղոսի, Անտոնի, Պօղայ, Մակարայ, Ոնոփրիոսի, աբբայ Մարկոսի, Սրապիոնի, Նեղոսի, Արսենի, Եւագրի, Յովհաննիսեանց եւ Սիմէոնեանց, սրբոց Ոսկեանց եւ Սուքիասանց եւ ամենայն սրբոց Հարց եւ աշակերտելոց նոցին ընդ տիեզերս, եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս, աղաչեմք:
Դպր. Յիշեա՛, Տէր, եւ ողորմեա՛:
Ս Թագաւորաց հաւատացելոց սրբոց` Աբգարու, Կոստանդիանոսի, Տրդատայ եւ Թէոդոսի եւ ամենայն սրբոց եւ բարեպաշտ թագաւորաց եւ աստուածասէր իշխանաց, եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս, աղաչեմք:
Դպր. Յիշեա՛, Տէր, եւ ողորմեա՛:

Խնդրուածք

Ս Ընդհանուր ամենայն հաւատացելոց, արանց և կանանց, ծերոց եւ տղայոց, եւ ամենայն չափու հասակի հաւատով եւ սրբութեամբ ի Քրիստոս ննջեցելոց, եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս, աղաչեմք:
Դպր. Յիշեա՛, Տէր, եւ ողորմեա՛:

Պ Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա, եւ օրհնեա զսուրբ կաթողիկէ եւ առաքելական եկեղեցի քո, զոր փրկեցեր պատուական արեամբ Միածնի քոյ, եւ ազատեցեր խաչիւն սրբով. շնորհեա սմա զանշարժ զխաղաղութիւն:
Յիշեա, Տէր,եւ ողորմեա եւ օրհնեա զամենայն ուղղափառ եպիսկոպոսունս, որք ուղիղ վարդապետութեամբ համառօտեն ի մեզ զբանն ճշմարտութեան:

Ս Օրհնեա՛, Տէր:
Պ Եւս առաւել զսրբազան Քահանայապետն մեր զտէր.. .Եւ զԳերերջանիկ Պատրիարքն մեր, զՏէր… Կաթողիկոսն, եւ զԱրհիապատիւ Առաջնորդն մեր զՏէր….. շնորհեսցես մեզ ընդ երկայն աւուրս, ուղիղ վարդապետութեամբ:
Ս Գոհութիւն եւ փառաբանութիւն մատուցանեմք քեզ, Տէր Աստուած մեր, վասն սուրբ եւ անմահ պատարագիս` որ ի վերայ սրբոյ սեղանոյս. զի զսա մեզ ի սրբութիւն կենդանութեան պարգեւեսցես:
Սովաւ շնորհեա՛ զսէր, զհաստատութիւն եւ զըղձալի զխաղաղութիւն ամենայն աշխարհի, Սրբոյ Եկեղեցւոյ եւ ամենայն ուղղափառ եպիսկոպոսաց: Եւս առաւել Սրբազան (***) որ զպատարագս մատուցանէ:
Եւ վասն զօրութեան եւ յաղթութեան թագաւորաց քրիստոնէից եւ իշխանացն բարեպաշտից:
Աղաչեսցուք եւ խնդրեսցուք եւ վասն հոգւոցն հանգուցելոց: Եւս առաւել վասն հանգուցեալ րաբունապետացն մերոց եւ շինողաց սուրբ եկեղեցւոյս, եւ որք ընդ հովանեաւ սորին են հանգուցեալ:
Ազատութիւն եղբարց մերոց գերելոց, եւ շնորհ առաջիկայ ժողովրդեանս: Հանգիստ հաւատով եւ սրբութեամբ ի Քրիստոս կատարելոցն. եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս. աղաչեմք:

Պ Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա եւ օրհնեա զքո առաջի կացեալ ժողովուրդս, եւ զպատարագիս մատուցողս, եւ պարգեւեա սոցա զպիտոյսն եւ զօգտակարսն:

Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա եւ օրհնեա զուխտաւորս եւ զպտղաբերիչս եկեղեցւոյ քոյ սրբոյ, եւ որք յիշեն զաղքատս ողորմածութեամբ. եւ հատո նոցա զպարտս նոցա, ըստ ընդաբոյս առատութեան քոյ, հարիւրապատիկ աստ եւ ի հանդերձելումդ:
Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա, եւ գթա ի հոգիս հանգուցելոցն, հանգո զոսին եւ լուսաւորեա, եւ դասաւորեա ընդ սուրբս քո յարքայութեանդ երկնից, եւ արժանի արա ողորմութեան քում:
Յիշեա, Տէր, եւ զհոգի ծառայի քոյ Ա. Ա. եւ ողորմեա նմա ըստ մեծի ողորմութեան քում, եւ հանգո այցելութեամբ ի լոյս երեսաց քոց (իսկ եթէ ողջ է) փրկեա զնա յամենայն որոգայթից հոգւոյ եւ մարմնոյ:
Յիշեա Տէր եւ զայնոսիկ, որք յանձնեցին մեզ յիշատակել յաղօթս, զկենդանիս եւ զհանգուցեալս. կառավարեա զկամս հայցմանց նոցա եւ զմերս ընդ ուղղորդն, եւ որ լին է փրկութեամբ: Եւ վարձատրեա բոլորեցունց զանանց եւ զերանելի բարութիւնսդ:
Եւ զտեալ զխորհուրդս մեր տաճարացո յընդունակութիւն մարմնոյ եւ արեան Միածնի քոյ Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, ընդ որում քեզ Հօր ամենակալի, հանդերձ կենդանարար եւ ազատիչ Սուրբ Հոգւովդ, վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:
Դպր. Ըստ ամենայնի եւ յաղագս ամենեցուն:
Պ Եւ եղիցի ողորմութիւն մեծիս Աստուծոյ, եւ փրկչիս մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ընդ ձեզ, ընդ ամենեսեան:

Դպր. Եւ ընդ հոգւոյդ քում:

ՔԱՐՈԶ ԱՂԱՉԱԿԱՆ

Ս Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Դպր. Տէր, ողորմեա՛:
Ս Ամենայն սրբովք` զորս յիշատակեցաք, եւս առաւելապէս զՏէր աղաչեսցուք:
Դպր. Տէր, ողորմեա՛:
Ս Վասն մատուցեալ սուրբ եւ աստուածային պատարագիս, որ ի վերայ սրբոյ սեղանոյս, զՏէր աղաչեսցուք:
Դպր. Տէր, ողորմեա՛:
Ս Որպէսզի Տէր Աստուած մեր, որ ընկալաւ զսա ի սուրբ, յերկնային եւ յիմանալի իւր մատուցարանն. եւ զփոխանակն առաքեսցէ առ մեզ զշնորհս եւ զպարգեւս Հոգւոյն Սրբոյ, զՏէր աղաչեսցուք:
Դպր. Տէր, ողորմեա՛:
Ս Ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛ եւ պահեա՛ զմեզ, Տէր, քոյին շնորհիւդ:
Դպր. Կեցո՛, Տէր, եւ ողորմեա՛:
Ս Զամենասրբուհի զԱստուածածինն զմիշտ Կոյսն Մարիամ` հանդերձ ամենայն սրբովք յիշելով, զՏէր աղաչեսցուք:
Դպր. Յիշեա՛, Տէր, եւ ողորմեա՛: Տէր, ողորմեա՛: Քեզ Տեառնդ յանձն եղիցուք: Տէր, ողորմեա՛.
Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛:

Պ Աստուած ճշմարտութեան, եւ հայր ողորմութեան, զոհանամք զքէն, որ ի վեր քան զերանելի նահապետացն, զմեր պարտաւորելոցս առաւել մեծարեցեր զբնութիւն: Վասն զի նոցա Աստուած կոչեցար, իսկ մեզ հայր հաճեցար անուանիլ գթալով: Եւ այժմ, Տէր, աղաչեմ զքեզ, զայսպիսի առ քէն զնորոգ եւ զպատուական անուանադրութեանս շնորհ` օր ըստ օրէ պայծառացուցեալ ծաղկեցո ի մէջ եկեղեցւոյ քում սրբոյ:

ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆ

Աղօթք Տէրունական

Պ Եւ տուր մեզ համարձակաձայն բարբառով բանալ զբերանս մեր, կարդալ զքեզ, երկնաւորդ Հայր, երգել եւ ասել:

Դպր. Հայր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եկեսցէ արքայութիւուն քո, եղիցին կամք քո, որպես յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց, եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա զմեզ ի չարէ:

Պ Տէր տերանց, Աստուած աստուծոց, թագաւոր յաւիտենական, արարիչ ամենայն արարածոց, Հայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, մի՛ տար զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա ի չարէ, եւ ապրեցո ի փորձութենէ:

Պ Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. Ամէն:
Խաղաղութիւն ամենեցուն:
Դպր. Եւ ընդ հոգւոյդ քում:
Ս Աստուծոյ երկրպագեսցուք:
Դպր. Առաջի քո, Տէր:

Պ Որ աղբիւրդ ես կենաց եւ բղխումն ողորմութեան, Հոգիդ Սուրբ, ողորմեա ժողովրդեանս, որք խոնարհեալ երկիր պագանեն աստուածութեանդ քոյ: Պահեա զսոսա ամբողջս: Տպաւորեա յոգւոջ սոցա զձեւ մամնոյ ցուցակի, առ ի ժառանգութիւն եւ ի վիճակ հանդերձելոցդ բարեաց:

ՎԵՐԱՑՈՒՄՆ

Պ Քրիստոսիւ Յիսուսիւ, Տերամբ մերով, ընդ որում քեզ Հոգւոյդ Սրբոյ եւ Հօր ամենակալի վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Ս Պռօսխումէ:
Պ Ի սրբութիւն սրբոց:
Դպր. Միայն Սուրբ, միայն Տէր, Յիսուս Քրիստոս: Ի փառս Աստուծոյ Հօր. Ամէն:
Պ Օրհնեալ Հայր սուրբ Աստուած ճշմարիտ:
Դպր. Ամէն:
Պ Օրհնեալ Որդիդ սուրբ Աստուած ճշմարիտ:
Դպր. Ամէն:
Պ Օրհնեալ Հոգիդ սուրբ Աստուած ճշմարիտ:
Դպր. Ամէն:
Պ Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ, եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:
Դպր. Ամէն Հայր սուրբ, Որդիդ սուրբ, Հոգիդ սուրբ: Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Սրբոյ Հոգւոյն: Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:
Պ Նայեաց Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս յերկնից ի սրբութենէ քումմէ, եւ յաթոռոյ փառաց թագաւորութեան քոյ: Եկ ի սրբել եւ ի կեցուցանել զմեզ, որ ընդ Հօր նստիս եւ աստ պատարագիս: Արժանի արա տալ մեզ յանարատ մարմնոյ քումմէ, եւ ի պատուական յարենէ, եւ ի ձեռս մեր`ամենայն ժողովրդեանս:
Պ Տէր Աստուած մեր, որ կոչեցեր զմեզ յանուն Միածնի Որդւոյ քոյ քրիստոնեայս, եւ շնորհեցիր մեզ մկրտութիւն հոգեւոր աւազանաւն ի թողութիւն մեղաց, եւ արժանի արարեր զմեզ հաղորդել սուրբ մարմնոյ եւ արեան Միածնի քոյ: Եւ այժմ աղաչեմք զքեզ, Տէր, արա՛ զմեզ արժանի ընդունել զսուրբ խորհուրդս զայս` մեզ ի մեղաց թողութիւն, եւ զոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Որդւոյ եւ սուրբ Հոգւոյդ, այժմ եւ միշտ, եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

ՀՐԱՒԷՐ ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԵԱՆ

Պ Ի սուրբ, ի սուրբ, պատուական մարմնոյ եւ յարենէ Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, ճաշակեսցուք սրբութեամբ, որ իջեալ յերկնից բաշխի ի միջի մերում: Սա է կեանք, յոյս, յարութիւն, քաւութիւն, եւ թողութիւն մեղաց: Սաղմոս ասացէք Տեառն Աստուծոյ մերոյ, սաղմոս ասացէք երկնաւոր թագաւորիս մերոյ անմահի, որ նստի ի կառս քերովբէականս:

Ս Սաղմոս ասացէք Տեառն Աստուծոյ մերոյ, դպիրք, ձայնիւ քաղցրութեամբ, զերգս հոգեւորս: Զի սմա վայելեն սաղմոսք եւ օրհնութիւնք, ալէլուք եւ երգք հոգեւորք: Պաշտօնեայք, հանդերձ երգովք սաղմոս ասացէք եւ զՏէր յերկինս օրհնեցէք:

Պ Զո՛ր օրհնութիւն, կամ զո՛ր զոհութիւն ի վերայ հացիս եւ բաժակիս ասասցուք, այլ Յիսուս զքեզ միայն օրհնեմք, հանդերձ Հարբդ եւ ամենասուրբ Հոգւովդ. այժմ եւ միշտ, եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Խոստովանիմ եւ հաւատամ, զի դու ես Քրիստոս Որդի Աստուծոյ , որ բարձեր զմեղս աշխարհի:

Պ Հայր սուրբ, որ անուանեցեր զմեզ անուանակցութեամբ Միածնի քոյ, եւ լուսաւորեցեր մկրտութեամբ հոգեւոր աւազանին: Արժանի արա ընդունել զսուրբ խորհուրդս զայս` մեզ ի մեղաց թողութիւն: Տպաւորեա ի մեզ զշնորհս Հոգւոյդ Սրբոյ, որպէս ի սուրբ առաքեալսն, որք ճաշակեցին եւ եղեն մաքրիչք ամենայն աշխարհի: Եւ արդ, Տէր, Հայր բարերար, զհաղորդութիւնս զայս մասնաւորեա ճաշակման երեկոյին աշակերտացն, բառնալով զխաւար մեղաց իմոց: Մի՛ հայիր յանարժանութիւնս իմ եւ մի՛ արգելուր զշնորհս Հոգւոյդ Սրբոյ: Այլ ըստ անբաւ մարդասիրութեան քոյ, պարգեւեա զսա` քաւիչ մեղաց, լուծիչ յանցանաց, որպէս խոստացաւ եւ ասաց Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, թէ որ ուտէ զմարմին իմ եւ ըմպէ զարիւն իմ, կեցցէ յաւիտեան: Արդ` արա զսա մեզ ի քաւութիւն, զի որք կերիցեն եւ արբցեն ի սմանէ, հանցեն զօրհնութիւն եւ զփառս Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյդ Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

ՃԱՇԱԿՈՒՄ

Պ Մարմին քո անապական լիցի ինձ ի կեանս:
Ս Ամէն:
Պ Եւ սուրբ Արիւն քո` ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց:

Դպր. – Օրհնեալ է Աստուած: Քրիստոս պատարագեալ բաշխի ի միջի մերում. ալէլուիա:
Զմարմին իւր տայ մեզ կերակուր եւ սուրբ զարիւն իւր ցօղէ ի մեզ. ալէլուիա:
Մատի՛ք առ Տէր եւ առէ՛ք զլոյս. ալէլուիա:
Ճաշակեցէ՛ք եւ տեսէ՛ք, զի քաղցր է Տէր. ալէլուիա:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր յերկինս. ալէլուիա:
Օրհնեցէ՛ք զնա ի բարձունս. ալէլուիա:
Օրհնեցէ՛ք զնա, ամենայն հրեշտակք նորա. ալէլուիա:
Օրհնեցէ՛ք զնա, ամենայն զօրութիւնք նորա. ալէլուիա:

ՀԱՅՑՈՒԱԾ ԹԱԽԾԱԳԻՆ

Դպր. Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.
Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛:
Ամենասուրբ Երրորդութիւն,
Տո՛ւր աշխարհիս խաղաղութիւն,
Եկեղեցւոյ պայծառութիւն,
Ազգիս Հայոց`սէր, միութիւն.
Եւ հիւանդաց առողջութիւն,
Ննջեցելոց արքայութիւն:
Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.
Յիսուս Փրկիչ, մեզ ողորմեա՛:

Ս Երկիւղիւ եւ հաւատով յառաջ մատիք եւ սրբութեամբ հաղորդեցարուք: Ասացէք. մեղայ Աստուծոյ: Հաւատամք ի Հայր սուրբ Աստուած ճշմարիտ. հաւատամք յՈրդին սուրբ Աստուած ճշմարիտ. հաւատամք ի Հոգին սուրբ Աստուած ճշմարիտ: Խոստովանիմք եւ հաւատամք`զի սա է ճշմարիտ Մարմին եւ Արիւն Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, որ բառնայ զմեղս աշխարհի:

Ս Ամէն: Երկիւղիւ եւ հաւատով յառաջ մատիք եւ սրբութեամբ հաղորդեցարուք:
Պ Ասացէք. մեղայ Աստուծոյ:
Հաւատամք ի Հայր սուրբ Աստուած ճշմարիտ:
Ս Ամէն:
Պ Հաւատամք յՈրդին սուրբ Աստուած ճշմարիտ:
Ս Ամէն:
Պ Հաւատամք ի Հոգին սուրբ Աստուած ճշմարիտ:
Ս Ամէն:

Պ Խոստովանիմք եւ հաւատամք զի սա է ճշմարիտ Մարմին եւ Արիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ բառնայ զմեղս աշխարհի:

Մարմին եւ Արիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, լիցի քեզ ի փրկութիւն եւ առաջնորդ յանվախճան ի կեանս.

Ս Ամէն: Աստուած մեր եւ Տէր մեր երեւեցաւ մեզ, օրհնեալ եկեալ անուանբ Տեառն:

Պ Կեցո, Տէր, զժողովուրդս քո, եւ օրհնեա զժառանգութիւնս քո, հովուեա եւ բարձրացո
զսոսա յայսմ հետէ մինչեւ յաւիտեան:

ՓԱԿՄԱՆ ԾԻՍԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

ԱՂՕԹՔ ԳՈՀՈՒԹԵԱՆ

Պ Գոհանամք զքէն Հայր ամենակալ, որ պատրաստեցեր մեզ նաւահանգիստ` սուրբ զԵկեղեցի, տաճար սրբութեան, ուր փառաբանի սուրբ Երրորդութիւնդ. Ալէլուիա:
Գոհանամք զքէն Քրիստոս թագաւոր, որ պարգեւեցեր մեզ կենդանութիւն կենարար մարմնով եւ արեամբդ քով սրբով. շնորեա՛ զքաւութիւն եւ զմեծ զողորմութիւն: Ալէլուիա:

Գոհանամք զքէն Հոգիդ ճշմարիտ, որ նորոգեցեր սուրբ զԵկեղեցի, անարատ պահեա հաւատով Երրորդութեանդ, յայսմ հետէ մինչեւ յաւիտեան. Ալէլուիա:

Գոհանամք զքէն, Քրիստոս Աստուած, զայսպիսի ճաշակումն բարութեան շնորհեցեր մեզ ի սրբութիւն կենդանութեան: Սովիմբ պահեա զմեզ եւ անարատս` բնակեալ զմեօք քո աստուածային խնամովքդ: Հովուեա զմեզ յանդաստանի կամաց քոց սրբոց եւ բարեսիրաց: Որով ամրացեալք յամենայն բանսարկուին ընդդիմութեանց, քումդ եւեթ արժանի եղիցուք լսել ձայնի, և քեզ միայնոյ, քաջայաղթ եւ ճշմարիտ հովուիդ հետեւել, եւ առ ի քէն ընդունել զպատրաստեալ տեղի յարքայութեանդ երկնից, Աստուած մեր եւ Տէր մեր եւ փրկիչ Յիսուս Քրիստոս: Որ ես օրհնեալ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ, այժմ եւ միշտ, եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Անքնին, անհաս, երրեակ ինքնութեանդ, հաստիչ, ընդունող եւ անբաժանելի միասնական սուրբ Երրորդութեանդ, վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ, եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

ԱՂՕԹՔ ԱՐՁԱԿՄԱՆ

ԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

Դպր. Լցաք ի բարութեանց քոց, Տէ՛ր. ճաշակելով զմարմին քո եւ զարիւն. փառք ի բարձունս
կերակրողիդ զմեզ: Որ եւ հանապազ կերակրես զմեզ. առաքեա՛ ի մեզ զհոգեւոր քո զօրհնութիւն. փառք ի բարձունս կերակրողիդ զմեզ:
Սրկ. Ամէն: Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Դպր. Տէր, ողորմեա՛:
Սրկ. Եւ եւս հաւատով ընկալեալք յաստուածային, սուրբ, յերկնային, յանմահ, յանարատ եւ
յանապական խորհրդոյս, զՏեառնէ գոհացարուք:
Դպր. Գոհանամք զքէն, Տէ՛ր, որ կերակրեցեր զմեզ յանմահական սեղանոյ քոյ, բաշխելով
զմարմին եւ զարիւնդ ի փրկութիւն աշխարհի, եւ կեանք անձանց մերոց:

ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՁԱԿՈՒՄՆ

Ս. Օրհնեա՛, Տէր:
Պ Որ օրհնես զայնոսիկ, որք օրհնեն զքեզ, Տէր, եւ սուրբ առնես զյուսացեալս ի քեզ:
Դպր. Օրհնեալ է Աստուած:
Պ Կեցո՛ զժողովուրդս քո եւ օրհնեա՛ զժառանգութիւնս քո: Զլրումն Եկեղեցւոյ քոյ պահեա՛: Սրբեա՛ զսոսա, որք ողջունեցն սիրով զվայելչութիւն տան քոյ:
Դպր. Ամէն:
Պ Դու զմեզ փառաւորեա՛ աստուածային զօրութեամբ քով եւ մի՛ թողուր զյուսացեալս ի քեզ:
Դպր. Ամէն:
Պ Զխաղաղութիւն քո պարգեւեա՛ ամենայն աշխարհի, եկեղեցեաց, քահանայից, թագաւորաց քրիստոնէից… եւ զինւորեալ մանկանց նոցա եւ ամենայն ժողովրդեանս:
Դպր. Ամէն:
Պ Զի ամենայն տուրք բարիք եւ ամենայն պարգեւք կատարեալք ի վերուստ են իջեալ առ ի քէն, որ ես Հայրդ լուսոյ. եւ քեզ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
Դպր. Ամէն: եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան. եղիցի անուն Տեառն
օրհնեալ յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան: Եւ եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան:

Պ Կատարումն օրինաց եւ մարգարէից դու ես, Քրիստոս Աստուած Փրկիչ մեր, որ լցեր զամենայն հայրակամ տնօրէնութիւնս քո, լցո եւ զմեզ Հոգւովդ քով Սրբով:

ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՁԱԿՈՒՄ

Ս Սուրբ խաչիւս աղաչեսցուք զՏէր, զի սովաւ փրկեսցէ զմեզ ի մեղաց, եւ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան իւրոյ. ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո եւ ողորմեա:

Պ Պահպանեա զմեզ Քրիստոս Աստուած մեր, ընդ հովանեաւ սուրբ եւ պատուական խաչիւդ քով ի խաղաղութեան, փրկեա յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնաւոյն: Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից Ամէն:

Դպր. Օրհնեցից զՏէր յամենայն ժամ, յամենայն ժամ օրհնութիւն նորա ի բերան իմ:

Պ Օրհնեալ եղերուք ի շնորհաց Սուրբ Հոգւոյն, երթայք խաղաղութեամբ եւ Տէր եղիցի ընդ ձեզ ընդ ամենեսեան. Ամէն:ՀՏՀ
Շնորհակալություն արձագանքի համար.սիրով կսպասեմ.հաջողություն եմ մաղթում կայքի աշխատանքներին....Հարգելի՛ Ծովիկ, քանի որ մեր կայքը որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվում և աշխատանքներն այժմ ընթացքի ...Ողջույն սիրելի Ռադիո Մարիամ. կայքում վերջերս կարդացի 40 օրերի խորհրդի մասին ամենօրյա հորդոր: Սյունակ...Աստված օգնական Հայր Սուրբ։ Ցանկանում եմ մի հարց տալ։ Մարդը պարտադիր պիտի աղքատ լինի, որպեսզի Աստված ...բարև ձեզ,մի քանի հարց եմ ուզում ձեզ ուղղել,կխնդրեմ եթե հնարավոր է' պատասխանեք աստվածաշնչյան արտահայտ...Շատ ենք լսել, որ անհրաժեշտ է ունեցածով բավարարվել: Նաև ձեր քարոզներից մեկում լսեցինք, որ ասում էիք՝ ...Աստված օգնական, վարդապետ: Արդյո՞ք հաղորդություն ընդունելուց առաջ չի կարելի հաց ուտել:...Աստված օգնական Հայր Սուրբ, ինչ են նշանակում Աստվածամոր վարդարանի ամենօրյա խորհուրդները, որոնք են դրա...Ինձ ու ընկերներիս երբեմն ասում են, թե չի կարելի լսել երաժշտության ժամանակակից ժանրերի երգեր, իբր թե ...Հայր Անտոն, ինչո՞ւ Մեծ Պահքի ընթացքում Հայ Առաքելական եկեղեցին Սուրբ Հաղորդություն չի տալիս:...Ինչպե՞ս վարվել այն դեպքում, երբ դու մեկին ներում ես և իր արած վատությանը համարժեք քայլերով չես պատաս...Վարդապետ, աշխարհում եւ վերջին տարիներին նաեւ Հայաստանում շատ է խոսվում դիակիզության մասին: Կուզենայի...Ինչ է նշանակում տաղավար տոն: Ինչու միայն հինգ տոնն է համարվում տաղավար:...Kareli e xostovanel mexcere skypovԵրեխաներին ո՞ր տարիքից է թույլատրվում սուրբ հաղորդություն ճաշակել, վարդապետ:...